כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

אישור החוק - חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

חוק זה קובע הסדרים אשר יאפשרו הענקת תעודות זהות ומסמכי נסיעה שיכללו אמצעים ונתונים ביומטריים, הניתנים לפענוח ממוחשב, שהם תמונת הפנים ותמונות שתי טביעות האצבעות המורות.
במשרד הפנים יוקם מאגר שיכלול אמצעי זיהוי אלה; המאגר יישמר באופן מוצפן ממידע אחר ולא יכיל פרטי רישום של התושב; ניתן יהיה לקשר בין המידע במאגר לבין מספרי זהות.
ניתן יהיה להשתמש במידע מן המאגר לצרכי מניעת וחקירת עבירות מסוג פשע או מסוג עוון המנויים בתוספת השניה, וכן לצרכי חילוט רכוש בנוגע לעבירות אלו ולהליך פלילי בנוגע לעבירות ...
מידע נוסף

ענית על 0 שאלות